Ons bindt de vriendschap en de wijn brengt ons vreugde

Wijnbouwkalender

Wijnbouwagenda

Opmerkingen:

  1. de kolom "Stadium" beschrijft het stadium van de groei van de druivenstok waarin de activiteit kan worden uitgevoerd. De getallen bij het stadium/ de code verwijzen naar de pagina Ontwikkeling van de wijnrank.
  2. de kolom "Periode" geeft (voor een gemiddeld jaar) de periode in het jaar weer die overeenkomt met het groeistadium.
  3. zie voor details m.b.t. de uitvoering de pagina Praktische gewasbescherming.
  4. Gedrurende hele groeiseizoen: bijhouden van de onderbegroeing.

 

StadiumCodePeriodeGroeikenmerkAktiviteitUitvoeringOpmerking
       
0  Groei   
       
0000februariVegetatierustWintersnoei– Laatste kwartier februari.
– Na 15 febr of na zware vorstperiode,
– weer: droog,geen vorst, geen matige nachtvorst (t<-5oC)
 
     Buigtakken 20 cm langer latenLater op lengte snoeien.
    Vermeerdering stekken op basis van snoeihout.
    Bemesting  
    BodembewerkingGeen.Tot half mei bodem niet bewerken i.v.m. kans op vorst.
    OnderbegroeingGras kort houdenom effecten van nachtvorst te beperken
    Onkruidbestrijding ‘Finale 14SL’ of ‘Basta 200’ gebruiken tegen onkruid.
0000februari –  maartVoor het zwellen van de knoppenWinterbespuitingMinerale olie tegen mijtenkort: 100-300 ml parafineolie (1-3%) of 200 ml raapzaadolie (2%) of 100-300 ml minerale olie (1-3% vgl voorschrift fabrikant) per 10 liter water.
 01 01 maartBegin van het zwellen van de knoppenVoorjaarsbespuitingTegen echte meeldauw

kort: spuiten met per 10 liter water: 100 gram zwavel en 20 gram waterglas.
Deze bespuiting is ook werkzaam tegen galmijten, kroesmijten en zwarte vlekken ziekte (phomopsis).

  begin mei  Jonge planten niet te vroeg terugsnoeien. 
 03 Einde van het zwellen van de knoppen   
       
0505 Wolstadium   
       
 07 Uitlopen van de knoppen   
       
0909 Knoppen breken open   
       
1  Bladontwikkeling   
       
1111 Eerste blad ontvouwt zich   
 12 tweede blad   
1313aprilderde bladSpuitenspuitzwavel + waterglaskort: spuiten met per 10 liter water: 60 gram zwavel en 10 gram waterglas
 14 vierde blad   
1515 vijfde blad   
 16 zesde bladLoofwandbeheer In deze periode worden dubbelscheuten en achterblijvende scheuten verwijderd.
 17 zevende bladSpuitencomposttheeSpuiten met compostthee versterkt de plant en wordt geadviseerd tijdens het groeiseizoen.
 18 achtste blad   
 19 negende blad of meer   
       
5  Verschijnen van bloeiaanzet   
       
 53 Bloeiwijze duidelijk zichtbaar   
   Pluimvorm    
5555 Bloeiwijze vergroot zich   
       
5757 Bloeiwijze vol ontwikkeld   
       
6  Bloei   
  half juni SpuitenSpuiten tegen (valse) meeldauw/bottrytusvoor bloei
6161eind meiBegin van de bloeiDatum eerste bloei noteren!  eind mei/begin juni
    Misbloei stimulerenOptioneel:begin maken met het ontbladeren van de druivenzone.dit veroorzaakt een lichte mate van misbloei, wat lossere trossen tot gevolg heeft.
    Misbloei voorkomenOptioneel: scheuten direct voor bloei toppen, ca 5 cm.geeft een betere vruchtzetting, leidt ook tot vorming van meer okselscheuten.
    SpuitenTijdens de bloei 14 dagen niet spuiten 
6363 Voorbloei 30%   
       
6565 Voorbloei 50%   
       
6868 Afnemende bloei 80%   
 69 Einde bloeiBegin ontbladerenVlak na bloei onderste 2 bladeren verwijderen.Resulteert in bessen met hardere schil; betere resistentie tegen schimmels
7070 Vruchtontwikkeling   
    LoofwandbeheerZomersnoei; een constante activiteit gedurende de zomer. 
7171 VruchtaanzetTrosdunning Optioneel; overbodige (3e en hogere) trossen verwijderen. Kan ook later worden uitgevoerd bij eerste verkleuring.
       
7373begin juliBessen korrelgrootSpuitenSpuiten eupareen + spuitzwavelCombinatie mag niet !!
       
7575 Bessen erwtgroot   
  na 15 juli Einde ontbladerenafronden verwijderen van bladeren. Tot 5 bladeren verwijderen t/m 2de trosNiet bij hoge temperatuur
    Bemesting– bitterzout na bloei,
na half juli geen stikstof meer geven.
Bitterzout niet bij hitte
  na 15 juli Spuiten Geen spuitzwavel meer gebruiken
       
7777 Sluiten druiventros   
       
 79 Gesloten druiventrosTrosdunning 3de (en hogere) tros(sen) verwijderen bij begin rijping als suikers beginnen toe te nemen. Alternatief; bij eerste verkleuring. Dan is het eenvoudiger de achterblijvende trossen te verwijderen.
       
    Toppeneind juli 
8  Rijpheid   
     Voor verkleuring stoppen met ontbladeren 
8181eind juliBegin van de rijping, verkleuring 8 weken na verkleuring oogsthalf juli-begin augustus
       
 83begin augustusBessen verkleuren verderSpuitenLaatste keer spuitenSwitch 40 dagen voor oogst
    Netten Netten ophangen 
 85 Bessen worden zacht  Teldor 28 dagen voor oogst
  aug-sept BemestingPatent -kali 
8989 Bessen zijn oogstrijp   
       
9  Intreden van vegetatierust   
       
9191 Rijpen van het hout afgesloten   
       
9393 Loof begint af te vallen   
 95 Loof valt af 50%   
       
9797 Einde bladafval   
  oktober/november Najaarsbespuitingbeschermen tegen schimmels gedurende najaar en winterkort: spuiten met per 10 liter water: 80 gram zwavel en 500 gram waterglas. Spuiten op droog hout.
 99novemberNabehandeling oogstBodemonderzoekbodemonderzoek om de 3 jaar (vaker bij een pas aangelegde wijngaard)Voorkomen van:
magnesium tekort
– kalium tekort
    pH controle – lichte gronden: pH tussen 6.0 en 6.5
– zware gronden: pH tussen 6.8 en 7.2